Lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ dirba 27 pedagogai: 19 pedagogų turi aukštąjį išsilavinimą, 6 – aukštesnįjį. Pedagogų kvalifikacija: 11 yra įgiję metodininko kvalifikacinę kategoriją, 3 – vyr. mokytojo kvalifikacinę kategoriją. Šiuo metu dvi mokytojos siekia pedagogo kvalifikacijos – studijuoja.
Įstaigoje dirba viena meninio ugdymo pedagogė, dvi logopedės, socialinė pedagogė, trys spec. pedagogės-logopedės ir tiflopedagogė.

Vardas,
pavardė
Pareigos Išsilavinimas Kvalifikacinė
kategorija
Birutė
Skurvydienė
Tiflopedagogė aukštasis mokytojas
metodininkas
Sandra
Grigaliūnie-
Socialinė
pedagogė
aukštasis
universitetinis
socialinė
pedagogė
Daiva
Gedvilienė
Meninio ugdymo
mokytoja
aukštesnysis mokytojas
metodininkas
Monika
Bieliauskai-
Mokytoja aukštasis mokytojas
metodininkas
Indrė
Gyrienė
Mokytoja vidurinis
Ilona
Juodienė
Mokytoja vidurinis
Birutė
Gramaliaus-
kienė
Mokytoja aukštesnysis vyresnysis
mokytojas
Elena
Kontenienė
Mokytoja aukštesnysis mokytojas
metodininkas
Daiva Stabin-skienė Mokytoja aukštesnysis mokytojas
metodininkas
Sida
Liutkuvienė
Mokytoja aukštesnysis mokytojas
metodininkas
Rasutė
Kauneckienė
Mokytoja aukštesnysis mokytojas metodininkas
Lijana
Vaičienė
Mokytoja aukštasis
universitetinis
mokytojas
metodininkas
Rita
Garalienė
Mokytoja aukštasis
universitetinis
mokytojas
metodininkas
Rūta
Mykolai-
tienė
Mokytoja aukštasis
universitetinis
Lina Kozienė Mokytoja aukštasis
universitetinis
Danutė
Jankauskie-
Mokytoja aukštasis mokytojas
Laima
Gromnickie-
Mokytoja aukštasis
universitetinis
vyresnysis
mokytojas
Laima
Gromnickie-
Priešm. ugd.
mokytoja
aukštasis
universitetinis
vyresnysis
mokytojas
Marija
Arlauskienė
Mokytoja aukštasis
universitetinis
mokytojas
Audronė
Stirblienė
Mokytoja aukštasis
universitetinis
mokytojas
metodininkas
Rasa
Jurkienė
Mokytoja aukštasis mokytojas
Danguolė
Kaminskienė
Mokytoja aukštasis universitetinis mokytojas
Irena
Andrulaitie-
Logopedė aukštasis universitetinis logopedas
metodininkas
Rima
Meškauskie-
Spec.  pedagogas logopedas aukštasis universitetinis logopedas
Dainora
Vaičienė
Spec.  pedagogas logopedas aukštasis universitetinis logopedas
Irma Koval-
čiuk
Logopedė aukštasis mokytojas
Birutė
Bodžienė
Spec.  pedagogas logopedas aukštasis universitetinis spec. pedagogas