Mažeikių lopšelio-darželio „Žilvitis” ikimokyklinio ugdymo(si) programa – 201??? m.
Ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijos
Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas

Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą. Su programa galite susipažinti ČIA

Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarka:

  • Priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 6 metai;
  • Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų prašymu ir jei tokį ugdymą rekomenduoja įstaigos psichologas, teisės aktų nustatyta tvarka įvertinęs vaiko brandą mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą;
  • Priešmokyklinis ugdymas nėra teikiamas jaunesniam nei 5 metų vaikui ir vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai;
  • Priešmokyklinio ugdymo trukmė – vieneri metai;
  • Tėvams, (globėjams) pasirašius mokymo sutartį, vaikui priešmokyklinės grupės lankymas yra privalomas.

Priešmokyklinės grupės vadovaujasi Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos parengta „Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa”.
Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa(3)

Įgyvendiname ES finansuojamas programas „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programoje” (https://ec.europa.eu/agriculture/school-scheme_lt), todėl vaikai papildomai ir nemokamai gauna pieno produktų ir vaisių.

„Kimochi” socialinio-emocinio ugdymo programos užsiėmimai 2018-2019 m. m. organizuojami 7 „Kodėlčiukų” grupėje.
Išsamesnę informaciją apie „Kimochis“ socialinio – emocinio ugdymo programą galite rasti ČIA.

Gamtosauginis ugdymas yra viena pagrindinių veiklos krypčių. Gamtos pažinimas ir saugojimas yra integrali darželio ikimokyklinio ugdymosi programos dalis. 201??? metais „…….. tapo Lietuvos žaliųjų judėjimo organizacijos (LŽJ) administruojamos Gamtosauginių mokyklų programų (GMP) įgyvendinimo Lietuvoje organizacijos nariu. 201//201? m.m. darželyje pradėta įgyvendinti GMP programa. Ugdomasis procesas orientuotas į praktinę gamtosauginę veiklą, skatinančią įstaigos bendruomenės aktyvumą, ugdytinių  kūrybiškumą. Plačiau apie Gamtosauginių mokyklų veiklą galite sužinoti ČIA.