„ATVERKIME KALBOS SKRYNELĘ“

Problema : Nepakankamai išlavėjusi vaikų sakytinė kalba, kalbinio bendravimo įgūdžių stoka.

Tikslas: Ugdyti vaikų sakytinės ir rašytinės kalbos gebėjimus bei įgūdžius pagal amžiui būdingus kalbinius ypatumus ir naudoti inovatyvius (kūrybiškus) metodus.

Uždaviniai:

 • lavinti artikuliacinį aparatą;
 • mokyti vaikus taisyklingo kalbos garsų tarimo;
 • mokyti kalbėti taisyklingais žodžiais ir sakiniais;
 • turtinti žodyną, tobulinti kalbos gramatines formas ir skatinti kalbos raiškos plėtotę vadovaujantis kalbos ugdymo modeliu;
 • mokyti taisyklingai vartoti prielinksnius kalboje;
 • ugdyti klausos dėmesį ir foneminę klausą, tikslinti intonaciją;
 • tvirtinti garsinės analizės ir sintezės įgūdžius;
 • lavinti erdvinį ir girdimąjį suvokimą, bendrąją ir smulkiąją motoriką;
 • ugdyti vaikų gebėjimą išreikšti jausmus, skatinti juos pasitikėti savimi, sudaryti palankias sąlygas teigiamų emocijų išgyvenimui;
 • skatinti kalbinį vaikų aktyvumą.

    Darbo formos:

 • projekto medžiagos integravimas į kasdienines veiklas;
 • edukacinės valandėlės;
 • žaidimai;
 • pokalbiai;
 • IT taikymas;
 • patirtinė, tiriamoji, eksperimentinė veikla.

Dalyviai: 5-6 metų grupės ugdytiniai, mokytojai, tėvai.

Laukiami rezultatai:

 • tikslesnis kalbos garsų artikuliavimas, aiškesnė, taisyklingesnė bei turtingesnė vaikų kalba;
 • geresni vaikų bendrosios, smulkiosios ir artikuliacinės motorikos įgūdžiai;
 • teigiamas vaikų savęs vertinimas, noras pažinti, veikti, bendrauti;
 • pedagogai įgys patirties, įgūdžių lavinant vaikų kalbinius gebėjimus ikimokykliniame amžiuje;
 • pedagogai įsigys naujų mokymo priemonių, skirtų vaikų motorikos lavinimui ir kalbos ugdymui;
 • tvirtės vaikų kalbiniai įgūdžiai.

„Pažiūrėkit į žvaigždes,

Pamatysite raides, jos ant

Medžių, debesų

Raidės ten, kur būni tu.

Jas ant stogo rašo vėjas

Balose per lietų liejas,

Jos su saulės spinduliais į knygelę nusileis.“

(Raimondas J. Nabus)

 Vaikai dažnai keliauja po raidžių pasaulį. Veiklos metu nuolat stengiamės plėsti vaikų suvokimą, kaip įvairiapusiškai galima pažinti raidę (liečiant, piešiant, matant, ieškant panašių daiktų aplinkoje). Šį kartą su raidėmiss susipažinti stengiamės naudojant netradicinius, žaismingus ugdymo(si) būdus bei metodus, kurie suteikia vaikams teigiamų emocijų bei didina ugdymosi motyvaciją, norą pažinti. Veikla, kupina žaismo, atradimų, garantuoja teigiamas ugdytinių emocijas, o kai veikla vaikams patinka, ugdymas – veiksmingas. Iš gamtinės medžiagos vaikai dėliojo raides.

Skatinome vaikų kūrybiškumą dekoruojant raides. Ieškojo paveikslėlių iš  A ir B raidės. Paveikslėlį priskyrė prie atitinkamos raidės ir įvardijo pirmą raidės garsą.