TIKSLAI

Siekti į vaiką orientuoto ugdymosi kokybės, modernizavimo, kaitos, užtikrinant vaiko poreikių tenkinimą.
Taikyti ir tarpusavyje derinti „Geros pradžios“ projekto metodiką, etnokultūrą, meninę raišką.

UŽDAVINIAI

  • Kurti į vaiką orientuotą ugdymosi aplinką;
  • Siekti, kad ugdytinis nuolat jaustų meno galią, išgyventų kūrybos džiaugsmą, išreikštų save;
  • Puoselėti krašto tradicijas, papročius, etninės kultūros pradmenis;
  • Užtikrinti vaikų su regėjimo sutrikimais integraciją ir ugdymąsi;
  • Tobulinti socialinių partnerių ir šeimos bendradarbiavimą.

ikslai ir uzdaviniai