Gerb. tėveliai, informuojame,

     Informuojame, kad šalyje esant paskelbtai ekstremaliai situacijai, darželis nuo kovo 23d. savo veiklą vykdo nuo nuotoliniu būdu. Kiekvieną dieną ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo pedagogai, įstaigos specialistai planuoja, kuria, ieško įdomių idėjų veiklai, kuria edukacinius filmukus.

     Lopšelio-darželio „Žilvitis“ pedagogai ir kiti specialistai mobilizavosi, dalinasi, bendradarbiauja ir yra pasiruošę nuotoliniam ugdymui, atranda vis daugiau virtualaus švietimo galimybių. Labai didžiuojamės savo komanda!

Kokie iššūkiai mūsų laukia ir ką turėtume žinoti:

  • Mokytojos visą informaciją tėvams apie ugdymo proceso organizavimą nuotoliniu būdu teikia uždarose kiekvienos grupės sukurtose Facebook paskyrose, darželio el. dienyne, el. paštu. Tokiose grupėse narių arba administratorių teisėmis dalyvauja tos pačios grupės pedagogai, ugdytinių tėvai (globėja/rūpintojai), direktorius, pavaduotojas ugdymui. Pedagogai kiekvieną savaitę tėvams pateikia tokią informaciją: siunčia savaitės temą, rekomendacijas, ką galima nuveikti su vaiku namuose, įvairias užduotis, filmuotą medžiagą, garso/video įrašus, aktualias nuorodas temos įtvirtinimui, darbelių bei veiklų idėjas, teorinę ir kitą ugdymui(si) reikalingą medžiagą ar informaciją. Individualias konsultacijas tėvams pedagogai teikia el. paštu, telefonu.
  • Tėvai pagal galimybę grupių Facebook paskyrose ar el. dienyne ,,Mūsų darželis“ parašo komentarą apie įgyvendintų savaitės veiklų refleksiją.
  • Kas trečią savaitę darželio el. dienyne https://musudarzelis.lt/ bus vykdoma tėvų apklausa apie ugdymo proceso įgyvendinimą nuotoliniu būdu.
  • Mūsų įstaigoje dirbantys švietimo pagalbos specialistai teikia individualias konsultacijas vaikams ir tėvams vaizdo ryšiu, telefonu, el. paštu.
  • Naujausia informacija apie lopšelio-darželio veiklą bus skelbiama darželio internetinėje svetainėje https://www.zilvitismazeikiai.lt/

     Ugdytinių tėvus apie planuojamą nuotolinio ugdymo proceso veiklą bei tvarką informuos grupių mokytojos el. paštu iki kovo 19 d.

     Mokytojų, specialistų pasitarimai rengiami vieną kartą per savaitę (esant reikalui ir dažniau) naudojant interneto Join/me konferencinę platformą.

    Mažeikių lopšelio-darželio ,,Žilvitis“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Naudinga informacija:

Suprantame, kad ugdymo ir darbo organizavimo nuotoliniu būdu dar nebuvo, nėra ir patirties, bet pokyčiai mūsų gyvenime skatina galvoti apie naujas darbo organizavimo formas, priemones, tad manome, kad kliūčių mokytis, bendrauti ir bendradarbiauti nebus.

   Visiems linkime stiprios ir vieningos bendrystės, nuotolinių šypsenų. Pasidžiaukime, kad esame sveiki!

Lopšelio-darželio administracija