Šiuo metu lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ dirba 28 pedagogai. 22 pedagogai turi aukštąjį išsilavinimą, 6 – aukštesnįjį.
Pedagogų kvalifikacija:
10 yra įgiję mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją;
5 – vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją.
Šiuo metu dvi mokytojos siekia pedagogo kvalifikacijos – studijuoja.
Įstaigoje dirba: meninio ugdymo mokytoja, socialinė pedagogė, logopedė, specialioji pedagogė-logopedė, psichologė ir tiflopedagogė.