Švietimo pagalba – tai specialistų vykdoma veikla, leidžianti didinti vaiko ugdymo(si) kokybę. Pagalbos teikimo tikslas – padėti tėvams (globėjams) veiksmingai ugdyti ikimokyklinio amžiaus vaiką.

Kaip teikiama švietimo pagalba?
Vaikas ugdomas Mažeikių lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ pagal bendrojo ugdymo programą, teikiant socialinio pedagogo, logopedo, specialiojo pedagogo, psichologo ar kitų specialistų pagalbą.