Lopšelio-darželio „Žilvitis“ socialinis pedagogas:

  • Dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais, įtėviais, globėjais (rūpintojais) ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais.
  • Ugdo vaikų socialinius emocinius bei kasdienius gebėjimus individualiai ir grupėse
  • Organizuoja ir teikia pagalbą ugdytiniams, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių.
  • Padeda tėvams, įtėviams, globėjams (rūpintojams) ar kitiems teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas.
  • Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę – pedagoginę pagalbą, kitas pagalbos rūšis.
  • Bendradarbiauja su grupių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų ir priemonių.
  • Palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą.
  • Konsultuoja tėvus elektroniniu paštu socpedagogas@gmail.com

Lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ dirba socialinė pedagogė Sandra Grigaliūnienė

Naudinga informacija tėveliams:

www.pvc.lt  „Tėvų linija“ – konsultacinė pagalba telefonu pozityvios tėvystės klausimais;

www.ikimokyklinis.lt informacija apie vaikų auklėjimą ir ugdymą;

https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/vaiko-teisiu-apsauga/smurto-pries-vaikus-prevencija?fbclid=IwAR3PPXp8Dy13gEfjpf-d73JEkl6lrX1XYcZQTZKzEXL1tgmDyc_jxVvxqpI Smurto prieš vaikus prevencija.

Apie vaikų adaptaciją darželyje

https://www.vaikystes-sodas.lt/Austejos-blogas/jeigu-jums-atrodo-kad-vaikas-darzelyje-niekada-nepripras/12815