RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ GAMTOSAUGINIS-KŪRYBINIS PROJEKTAS „ŽAIDŽIAME LAUKE“

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ GAMTOSAUGINIO-KŪRYBINIO PROJEKTO „ŽAIDŽIAME LAUKE“ NUOSTATAI BENDROSIOS NUOSTATOS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.   Mažeikių lopšelio-darželio „Žilvitis“ inicijuojamo gamtosauginio-kūrybinio projekto „Žaidžiame lauke“ (toliau-Projektas) nuostatai reglamentuoja projekto tikslą, uždavinius, dalyvius, darbų organizavimo tvarką.
2.  Projektas „Žaidžiame lauke“ skirtas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigoms.
3.  Projektą organizuoja ir koordinuoja Mažeikių lopšelio-darželio „Žilvitis“ mokytoja metodininkė Monika Bieliauskaitė (bieliauskaite.monika@gmail.com) ir pavaduotoja ugdymui Daiva Narmontienė.
4.  Projekto nuostatai skelbiami Mažeikių lopšelio-darželio „Žilvitis“ internetinėje svetainėje https://www.zilvitismazeikiai.lt/. 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI


5.      Projekto tikslas – skatinti vaikų saviraišką ir kūrybinių gebėjimų ugdymą, pasitelkiant žaidybinius kūrybos elementus lauko erdvėje.
6.    Uždaviniai:
6.1. Organizuoti žaismingą-kūrybišką vaikų užimtumą lauke.
6.2.   Naudoti gamtines medžiagas, įvairias buitines priemones ir kt.
6.3. Skatinti vaikų emocinę, socialinę ir meninę patirtį.
6.4. Patirti kūrimo džiaugsmą, atskleidžiant kiekvieno individualius kūrybinius gebėjimus.

III. DALYVIAI

7. Projekto dalyviai – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytiniai ir jų pedagogai.

IV. ORGANIZAVIMO IR DALYVAVIMO TVARKA

8. Projekto trukmė – 2 savaitės. Projekto veiklos vykdymo laikas nuo 2020 m. vasario 24 d. iki 2020 m. kovo 6 d. (Ugdymo įstaiga savarankiškai numato projekto vykdymo dieną/dienas nurodytomis savaitėmis).
9. Įstaigos, norinčios dalyvauti projekte, užpildo dalyvio anketą (1 priedas) ir siunčia el. paštu bieliauskaite.monika@gmail.com iki 2020 m. vasario 21 dienos.
10. Projekte dalyvauti norą pareiškę pedagogai organizuoja su vaikais žaidimą lauke pasitelkiant kuo įvairesnes priemones.
11. Iki 2020 m. kovo 13 dienos dalyviai atsiunčia vykdyto žaidimo lauke refleksiją (2 priedas) ir 2–3 nuotraukas adresu bieliauskaite.monika@gmail.com.
12. Pasibaigus projekto vykdymo laikui, projekto dalyviai gauna pažymas dėl dalyvavimo respublikiniame gamtosauginiame-kūrybiniame  projekte „Žaidžiame lauke“ elektroniniu paštu, nurodytu dalyvio anketoje.
13. Atsakingas asmuo parengia informacinio pobūdžio žinutę apie ugdymo įstaigoje įvykdytą projektinę veiklą ugdymo įstaigos internetiniame puslapyje.
14. Įstaigų pedagogai, dalyvaujantys projekte, suderina su tėvais dėl pateiktų nuotraukų viešinimo.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15. Projekto organizatoriams pateikę refleksiją ir nuotraukas, projekto dalyviai sutinka, kad gauta informacija bus naudojama projekto sklaidos tikslais.
16. Žaidimų akimirkos bus patalpintos Mažeikių lopšelio-darželio „Žilvitis“ Facebook paskyroje https://www.facebook.com/zilvitismazeikiai/.
17. Ugdymo įstaiga pildo vieną dalyvio anketą (1 priedas), joje pateikiant teisingus duomenis.
18. Iškilus klausimams dėl Projekto vykdymo/organizavimo, galima kreiptis el. paštu: bieliauskaite.monika@gmail.com, tel. nr. (8 443) 65 034.