Tėvai (globėjai, rūpintojai) prašymus dėl vaikų priėmimo į lopšelį-darželį „Žilvitis“ teikia elektroniniu būdu informacinėje sistemoje adresu https://svietimas.mazeikiai.lt/ arba pasirinktoje švietimo įstaigoje, jeigu asmenys neturi kompiuterio ar interneto prieigos. Priėmimas į darželius vykdomas nuolat.

Plačiau apie centralizuotą priėmimą skaitykite 👉 https://www.mazeikiai.lt/savivaldybe/naujienos/vaik%C5%B3-ir-mokini%C5%B3-pri%C4%97mimas-%C4%AF-%C5%A1vietimo-%C4%AFstaigas-centralizuotai/?fbclid=IwAR1xuckLj6qWdGmhvHO_CrZOnlj3eVFO4MKah4HaYIJ7TE9s_JKjbCwYxGQ

http://svietimas.mazeikiai.lt/priemimas/paslaugos-aprasymas/

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. V-2118 nuo 2020-09-28 prašymų priėmimas, jeigu asmenys neturi kompiuterio ar interneto prieigos, bei konsultavimas vykdomas nuotoliniu būdu

PATVIRTINTA
Lopšelio-darželio ,,Žilvitis“ direktoriaus
2018 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. V1-11

VAIKŲ PRIĖMIMO Į MAŽEIKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽILVITIS”
IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROJI DALIS

1. Vaikų priėmimo į Mažeikių lopšelio-darželio „Žilvitis“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja vaikų priėmimo į Mažeikių lopšelio-darželio „Žilvitis“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes ir registravimo jose tvarką.
2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-93 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” patvirtinimo“, bei kitais galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais švietimo įstaigos lankymą ir Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T1-86 patvirtintu ,,Vaikų priėmimo į Mažeikių rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas”.
3. Aprašo nuostatomis vadovaujasi Mažeikių lopšelis-darželis „Žilvitis“, įgyvendinantis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą.
4. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme (Žin., 1991, Nr.23-593; 2011, Nr. 88-4219) vartojamas sąvokas.

II. PRIĖMIMO TVARKA

5. Į ikimokyklinio ugdymo grupes priimami vaikai nuo 1,5 iki 5 metų.
6. Į priešmokyklinio ugdymo grupes priimami vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai. Priešmokyklinis ugdymas vykdomas vienerius metus pagal patvirtintą Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.
7. Į mišraus amžiaus grupes gali būti priimami vaikai nuo 1,5 iki 6 metų.
8. Priimant vaikus į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes:
8.1. laikomasi eilės pagal tėvų (globėjų) prašymo registravimo datą;
8.2. prioritetai teikiami:
8.2.1. specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams (akliems, silpnaregiams ir kitų regos sutrikimų turintiems vaikams);
8.2.2. socialinės rizikos šeimų vaikams;
8.2.3. socialiai remtinų šeimų vaikams;
8.2.4. vaikams iš šeimų, kuriose auga trys ir daugiau vaikų;
8.2.5. vaikams, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią švietimo įstaigą;
8.2.6. vaikams, kurių vienas iš tėvų mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje;
8.2.7. vaikams, kurių vienam iš tėvų nustatytas mažesnis kaip 40% darbingumo lygis.
9. Tėvai (globėjai), pageidaujantys vaiką ugdyti švietimo įstaigoje, pateikia prašymą įstaigos vadovui dėl vaiko priėmimo.
10. Prašyme nurodoma:
10.1. vaiko vardas, pavardė, gimimo metai, gyvenamoji vieta, duomenys kontaktams;
10.2. pageidaujama lankyti vaikų amžiaus grupė, pageidaujamas priėmimo į grupę laikas;
10.3. duomenys, pagrindžiantys vaiko priėmimo prioritetą.
11. Prašymai registruojami Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyto pavyzdžio registracijos žurnale, kuriame, priėmus vaiką, fiksuojama  jo priėmimo data.
12. Priimant vaiką, tėvai (globėjai) pateikia:
12.1 vaiko gimimo liudijimo kopiją;
12.2. nustatytos formos vaiko sveikatos būklės pažymą;
12.3. Mažeikių pedagoginės psichologinės tarnybos specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir specialiojo ugdymo skyrimo pažymas (jeigu vaikas turi specialiųjų ugdymosi poreikių);
12.4. gydytojo oftalmologo išrašą iš medicininių dokumentų (akliems, silpnaregiams ir turintiems kitų regėjimo sutrikimų);
12.5. dokumentus, patvirtinančius priėmimo prioritetą (Aprašo 8.2.1. – 8.2.7. punktuose nurodytais atvejais).
13. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės komplektuojamos kasmet  iki rugpjūčio 31 d. Vaikų priėmimas į laisvas vietas grupėse vyksta visus metus.
14. Apie vaiko priėmimą į lopšelį-darželį tėvai (globėjai) informuojami telefonu arba raštu.
15. Per 10 darbo dienų tėvai (globėjai) informuoja įstaigos vadovą apie apsisprendimą lankyti pageidaujamą ugdymo grupę. Atsisakius lankyti ar nepateikus informacijos, prašymų registracijos žurnale įrašoma pastaba apie atsisakymą lankyti įstaigą. Laisva vieta siūloma kitam vaikui pagal prašymų registravimo datą.

III. PRIĖMIMO ĮFORMINIMAS

16. Vaiko priėmimas ugdytis pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas įforminamas mokymo sutartimi konkrečios ugdymo programos įgyvendinimo laikotarpiui.
17. Mokymo sutartyje aptariami ugdymo įstaigos ir asmens įsipareigojimai, atsakomybė už jų nevykdymą, keitimo, nutraukimo pagrindai ir padariniai. Sutartis pasirašoma iki pirmos vaiko ugdymosi dienos.
18. Abu sutarties egzempliorius pasirašo švietimo įstaigos vadovas ir prašymo pateikėjas. Vienas sutarties egzempliorius įteikiamas prašymą pasirašiusiam asmeniui, kitas lieka įstaigoje.
19. Mokymo sutartys registruojamos Mokymo sutarčių registre.
20. Sudarius sutartį, formuojama vaiko asmens byla, kurioje kaupiami ir saugomi visi su vaiko ugdymu susiję dokumentai arba jų kopijos.
21. Vaikų priėmimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes įforminamas švietimo įstaigos vadovo įsakymu.
22. Vaikų, priimtų į ugdymo grupes, sąrašai turi būti skelbiami įstaigos skelbimų lentoje ne vėliau kaip prieš dieną iki mokslo metų pradžios.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

23. Už Aprašo įgyvendinimą atsakingas švietimo įstaigos vadovas.
24. Aprašo įgyvendinimo priežiūrą vykdo Mažeikių rajono savivaldybės administracijos švietimo skyrius.
25. Aprašas skelbiamas lopšelio-darželio „Žilvitis“ interneto svetainėje.

_____________________