„Zipio draugai“ – tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa 5–7 m. vaikams. Jos tikslas – padėti vaikams iš(si)ugdyti socialinius bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus, siekiant vaikų geresnės psichikos sveikatos ir emocinės gerovės.

„Kimochi“ socialinio-emocinio ugdymo programos užsiėmimai 2018-2019 m. m. organizuojami 7 „Kodėlčiukų“ grupėje.
Išsamesnę informaciją apie „Kimochis“ socialinio – emocinio ugdymo programą galite rasti ČIA.

Integruotos kitos ugdymo(si) programos:

Lopšelio-darželio sveikatos stiprinimo programa „Judėjimas – sveikatos vitaminas“. Jos tikslas – bendruomenės narių sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas ir kompetencijos vystymas.

Prevencinė programa „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa“.  Programa skiriama kenksmingų ir psichiką veikiančių medžiagų – buitinių cheminių medžiagų, vaistų, alkoholio, tabako, narkotikų ir kitų psichiką veikiančių medžiagų – vartojimo bendrąjai (pirminei) prevencijai vykdyti.

Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa. Ikimokyklinis amžius.

Nuo 2011 m. spalio 3 d. lopšelis-darželis „Žilvitis“ įsijungė į Europos Sąjungos ir nacionalinio biudžeto lėšomis remiamas programas:
1. „Pienas vaikams“;
2. „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“.