„ATVERKIME KALBOS SKRYNELĘ“

Problema : Nepakankamai išlavėjusi vaikų sakytinė kalba, kalbinio bendravimo įgūdžių stoka.

Tikslas: Ugdyti vaikų sakytinės ir rašytinės kalbos gebėjimus bei įgūdžius pagal amžiui būdingus kalbinius ypatumus ir naudoti inovatyvius (kūrybiškus) metodus.

Uždaviniai:

 • lavinti artikuliacinį aparatą;
 • mokyti vaikus taisyklingo kalbos garsų tarimo;
 • mokyti kalbėti taisyklingais žodžiais ir sakiniais;
 • turtinti žodyną, tobulinti kalbos gramatines formas ir skatinti kalbos raiškos plėtotę vadovaujantis kalbos ugdymo modeliu;
 • mokyti taisyklingai vartoti prielinksnius kalboje;
 • ugdyti klausos dėmesį ir foneminę klausą, tikslinti intonaciją;
 • tvirtinti garsinės analizės ir sintezės įgūdžius;
 • lavinti erdvinį ir girdimąjį suvokimą, bendrąją ir smulkiąją motoriką;
 • ugdyti vaikų gebėjimą išreikšti jausmus, skatinti juos pasitikėti savimi, sudaryti palankias sąlygas teigiamų emocijų išgyvenimui;
 • skatinti kalbinį vaikų aktyvumą.

    Darbo formos:

 • projekto medžiagos integravimas į kasdienines veiklas;
 • edukacinės valandėlės;
 • žaidimai;
 • pokalbiai;
 • IT taikymas;
 • patirtinė, tiriamoji, eksperimentinė veikla.

Dalyviai: 5-6 metų grupės ugdytiniai, mokytojai, tėvai.

Laukiami rezultatai:

 • tikslesnis kalbos garsų artikuliavimas, aiškesnė, taisyklingesnė bei turtingesnė vaikų kalba;
 • geresni vaikų bendrosios, smulkiosios ir artikuliacinės motorikos įgūdžiai;
 • teigiamas vaikų savęs vertinimas, noras pažinti, veikti, bendrauti;
 • pedagogai įgys patirties, įgūdžių lavinant vaikų kalbinius gebėjimus ikimokykliniame amžiuje;
 • pedagogai įsigys naujų mokymo priemonių, skirtų vaikų motorikos lavinimui ir kalbos ugdymui;
 • tvirtės vaikų kalbiniai įgūdžiai.

„Pažiūrėkit į žvaigždes,

Pamatysite raides, jos ant

Medžių, debesų

Raidės ten, kur būni tu.

Jas ant stogo rašo vėjas

Balose per lietų liejas,

Jos su saulės spinduliais į knygelę nusileis.“

(Raimondas J. Nabus)

 Vaikai dažnai keliauja po raidžių pasaulį. Veiklos metu nuolat stengiamės plėsti vaikų suvokimą, kaip įvairiapusiškai galima pažinti raidę (liečiant, piešiant, matant, ieškant panašių daiktų aplinkoje). Šį kartą su raidėmiss susipažinti stengiamės naudojant netradicinius, žaismingus ugdymo(si) būdus bei metodus, kurie suteikia vaikams teigiamų emocijų bei didina ugdymosi motyvaciją, norą pažinti. Veikla, kupina žaismo, atradimų, garantuoja teigiamas ugdytinių emocijas, o kai veikla vaikams patinka, ugdymas – veiksmingas. Iš gamtinės medžiagos vaikai dėliojo raides.

Skatinome vaikų kūrybiškumą dekoruojant raides. Ieškojo paveikslėlių iš  A ir B raidės. Paveikslėlį priskyrė prie atitinkamos raidės ir įvardijo pirmą raidės garsą.

LĖLIŲ TEATRO GAMYBA IR INSCENIZAVIMAS

Šios veiklos metu vaikai naudodami įvairiausias medžiagas; siūlus, gumines pirštines, plastmasinius šiaudelius, flomasterius,  įvairias spalvotas medžiagas, lipalą gamino lėles spektakliui. Kūrė pirštukines lėles. Matavo savo pirštų dydį ir juos panaudojo gaminant lėles. Pasigaminę lėles vaikai su pirštukinėmis lėlėmis vaidino grupės draugams ir mokytojai. Po spektaklio diskutavo, kuri veiklos dalis buvo sunkiausia, kuri įdomiausia. Vieni su kitais džiaugėsi jų pačių pagamintomis lėlėmis. Vaikams ši veikla buvo įdomi ir įtraukianti, kadangi lėlės kūrimo procesą atlikinėjo pirmą kartą. Daugumai buvo sunkiausia naudoti nusipiešti rūbą.

 Girdint ir inscenizuojant pasaką turtėjo vaikų žodynas, lavėjo atmintis ir gebėjimas intonuoti. Vaikai patyrė kūrybinio bendradarbiavimo džiaugsmą, patobulėjo jų meninės raiškos (piešimo, vaidybos ir kt.) gebėjimai.

„Namai namučiai“

Vaikai dekoravo savo svajonių namus siūlais, klijavo ant popieriaus lapo. Popieriaus lapą iliustravo trūkstamomis detalėmis. Baigę darbelį vaikai papasakojo ką nupiešė.  Lygino namą pagal ilgį, aukštį. Išgalvotose vaikų istorijose atsiskleidė vaikų pasakojimo įgūdžiai, žodyno turtingumas. Vaikai didžiavosi savo sukurtais namais.

„ŽINIUKŲ “GRUPĖS TRUMPALAIKIS PROJEKTAS

„AŠ VAIZDUOTĖS IR JAUSMŲ PASAULYJE“

(5-6 m. amžiaus vaikai)

2021-2022 m.m.

PROJEKTO TIKSLAS – supažindinti vaikus su skirtingomis emocijomis bei lavinti gebėjimą jas atpažinti ir valdyti.

PROJEKTO UŽDAVINIAI:

1. Taikyti įvairias ugdymo formas, supažindinti vaikus su skirtingomis emocijomis: pykčiu, baime, liūdesiu, džiaugsmu, nuostaba, laime, išgąsčiu ir kt.;

2. Lavinti vaikų gebėjimą pažinti savo ir kitų emocijas;

3. Išmokyti vaikus įvairių emocijų valdymo metodų, būdų ir skatinti vaikus, jiems primenant, naudoti šiuos metodus kasdieninėse situacijose;

4. Stiprinti vaikų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, taip gerinant bendrą  grupės atmosferą.

PROJEKTO DALYVIAI: grupės vaikai, pedagogai, tėvai.

NUMATOMI REZULTATAI:

 • Kultūringas vaikų elgesys.
 • Gebėjimas valdyti emocijas ir jas atpažinti.
 • Nuoširdus ir atviras vaikų bendradarbiavimas, geri santykiai su suaugusiais.

„ANTISTRESINIS ŽAISLAS“

 Kartu su vaikais pasigaminome antistresinius žaislus. Pripildėme paprastus balionus miltais, užrišame ir leidžiame vaikams juos minkyti, spaudyti ir maigyti, kai jie jaučiasi neramūs ar išgyvena kitokius jausmus. Toks dėmesio sutelkimas nukreipia įtampą į minkštą daiktą. Svarbu mokyti tokio nusiraminimo pratimo dar tuomet, kai vaikai ramūs ir nepavargę. Tada susidūrus su įtampos emocijomis, vaikai gebės prisiminti nusiraminimo pratimą ir jį taikyti.

„KAIP AŠ DABAR JAUČIUOSI“

Veiklos metu su vaikais aptarėme jausmus ir emocijas. Ugdytiniai įvardijo ir veido mimika parodė savo emociją, kaip jie dabar jaučiasi.

„EMOCIJŲ TERMOMETRAS“

Ant didelio balto lapo, kartu su vaiku nusipiešėme termometrą, kuris rodo skirtingas temperatūras: šalta, šilta, karšta. Savaitę laiko išbandėme jausmų termometrą. Vaikui atėjus į grupę ar atsitikus kokiam nesusipratimui su draugu, leidome prieiti prie termometro ir parodyti kokia vaiko esama emocijos temperatūra, kurią jis jaučia. Jei vaiko temperatūra kyla, tai vadinasi ir vaiko emocijos kyla, reikia spręsti problemą. Jei ugdytinis parodo, kad jo temperatūra žema, tai vadinasi vaiko emocijos ramios ir jis gerai jaučiasi. Taip padedame vaikui suvokti apie tai, kokia jo emocija. Ugdytiniai tokiu metodu išsiaiškino ir suprasto savo ir draugo jausmus bei emocijas.

KNYGUTĖS KŪRIMAS

Ugdytiniai piešė jiems jau žinomas emocijas. Visus piešinius susegėme ir sukūrėme knygutę „Vaikų emocijos ir jausmai“.

„EMOCIUKAI“

Siekdami ugdyti vaikų emocinį intelektą surengėme kūrybines dirbtuves „Emociukai“. Kūrybinių dirbtuvių metu, naudodami įvairius daiktus, daržoves, rūbus ir kt. tėveliai kartu su vaikais kūrė įvairias emocijas išgyvenančius jausmus. Grupėje su vaikais aptarėme įvairius jausmus, emocines reakcijas bei jų raiškos būdus. Vaikai su tėveliais noriai įsitraukė į siūlomą veiklą. Vaikai dirbdami kartu su tėvais stiprino tarpusavio ryšius, dalijosi šypsenomis ir gera nuotaika.