Zipio draugai“ – tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa 5–7 m. vaikams. Jos tikslas – padėti vaikams iš(si)ugdyti socialinius bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus, siekiant vaikų geresnės psichikos sveikatos ir emocinės gerovės.

„Kimochi“ socialinio-emocinio ugdymo programa

2018-2019 m. m. užsiėmimai buvo organizuojami 7 „Žiniukų“ grupėje.

2019-2020 m. m.  –  12 „Žiogelių“ grupėje.

Išsamesnę informaciją apie „Kimochis“ socialinio – emocinio ugdymo programą galite rasti čia:  https://www.vaikystes-sodas.lt/Austejos-blogas/kimociai-atkeliauja-i-vaikystes-soda/13330

Integruotos kitos ugdymo(si) programos:

Lopšelio-darželio sveikatos stiprinimo programa „Judėjimas – sveikatos vitaminas“. Jos tikslas – bendruomenės narių sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas ir kompetencijos vystymas.

Prevencinė programa „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa“.  Programa skiriama kenksmingų ir psichiką veikiančių medžiagų – buitinių cheminių medžiagų, vaistų, alkoholio, tabako, narkotikų ir kitų psichiką veikiančių medžiagų – vartojimo bendrąjai (pirminei) prevencijai vykdyti.

Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa. Ikimokyklinis amžius.

Į Europos Sąjungos ir nacionalinio biudžeto lėšomis remiamas programas lopšelis-darželis „Žilvitis“ įsijungė nuo 2011 m. spalio 3 d. :
1. „Pienas vaikams“; 
2. „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“.