Sveikos mokyklos kūrimo komandos nariai

Pirmininkė Lina Kozienė
Nariai: Rasutė Kauneckienė, Sida Liutkuvienė, Andrius Paleičikas, Marija Arlauskienė, Sandra Grigaliūnienė, Laima Gromnickienė, Rūta Mykolaitienė, Agnė Jankauskienė, Monika Vismontienė.

SVEIKOS MOKYKLOS KŪRIMO KOMANDOS 2023-2024 M. M. VEIKLOS PLANAS

 

TIKSLAS:

Kurti integruotą ir vieningą sveikatos stiprinimo sistemą, bendromis pastangomis padedančią stiprinanti vaikų sveikatą, gilinti šios srities žinias ir įgūdžius, formuoti teigiamą požiūrį į sveiką gyvenseną.

PRIORITETAS:

Visų bendruomenės narių įtraukimas į sveikatinimo veiklos planavimą, įgyvendinimą, vertinimą .

UŽDAVINIAI:

1.  Ugdyti ugdytinių sveikos gyvensenos nuostatas ir gebėjimus;

2. Siekti pedagogų nuolatinio tobulėjimo sveikatos stiprinimo klausimais;

3. Kurti saugią ir sveiką ugdymo aplinką, skatinant fizinį aktyvumą, taikant tradicinius ir netradicinius ugdymo būdus bei priemones;

4. Siekti geranoriško bendruomenės bendravimo ir bendradarbiavimo, kaip vienos pagrindinių sąlygų, nulemiančių vaikų ugdymo(si) sėkmę;

5. Kaupti, sisteminti, analizuoti žinias ir patirtį  sveikatos stiprinimo klausimais, skleisti jas įstaigoje ir už jos ribų.