1.  Atlyginimo už vaikų išlaikymą Mažeikių lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ (toliau – Ugdymo įstaiga), įgyvendinančioje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų maitinimo bei ugdymo aplinkos išlaikymo atlyginimų nustatymo, lengvatų taikymo ir pateikiamų dokumentų lengvatoms taikyti priėmimo Ugdymo įstaigoje, įgyvendinančioje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarką.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. T1-146 „Dėl atlyginimo už vaikų išlaikymą ugdymo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas“ https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/dcedf490dff011ecb1b39d276e924a5d?positionInSearchResults=15&searchModelUUID=317b78b1-945d-4a81-970c-6e1a8a2ce0d7&fbclid=IwAR1xquK8Kzbe9t9AhFwScmcbbSjqDynjMR2F12CEKDtU9fOeF7X6Ds3xoZg

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme vartojamas sąvokas.

 

Ugdymo aplinkos išlaikymo mokesčio ataskaita 2021 m.