SPECIALIOJO PEDAGOGO VEIKLA:

  • Specialusis pedagogas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems negalias, sutrikimus ar mokymosi sunkumus;
  • Atlieka pedagoginį vaikų vertinimą, nustato vaikų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą lopšelyje – darželyje;
  •  Bendradarbiauja su pedagogais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais dirbančiais su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais bei  Mažeikių pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais;
  • Numato ugdymo tikslus ir uždavinius,  jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių turinčių vaikų poreikius ir galimybes bei juos taiko;
  • Rengia sutrikusių funkcijų lavinimo individualias, pogrupines ir grupines programas;
  •  Padeda specialiųjų poreikių turintiems vaikams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar grupėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių turinčio vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
  • Konsultuoja  pedagogus, kaip pritaikyti specialiųjų ugdymosi  poreikių turintiems vaikams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, rengti ugdymo programas;
  • Teikia metodinę pagalbą pedagogams, specialiųjų poreikių turinčių vaikų tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese;
  •  Naudoja ugdymo procese mokymo priemones atsižvelgdamas į specialiųjų poreikių turinčių vaikų amžių, specialiuosius ugdymo(si) poreikius, individualius gebėjimus ir ugdymo turinį;
  • Dalyvauja lopšelio-darželio vaiko gerovės komisijos veikloje.