Lopšelis-darželis „Žilvitis” savo veiklą pradėjo 1976 m. vasario 6 d. Tai viena seniausių ikimokyklinių įstaigų mieste.

2018 m. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su projektą „Sveikatiada” įgyvendinančia VšĮ „Tikra mityba”.
Įgyvendindami ilgalaikį projektą siekiame:
aktyviai bendradarbiauti, įgyvendinant sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo veiklas;
ugdome jaunosios kartos sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo įpročius;
skleidžiame žinią apie sveiką gyvenimo būdą tiek savo bendruomenėje, tiek plačiojoje visuomenėje.

Nuo 2017 m. įstaiga priimta į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą.

2015 m.  Eco Scools Wrigley bendrovės ir gamtosauginių programos tarptautinio projekto ,,Mažiau šiukšlių” (Litter less) dalyviai.

Nuo 2014 m.:
Lietuvos tautinio olimpinio komiteto nariai.
Respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos RIUKKA nariai.

2012  2016 metais įstaiga buvo neformaliojo ugdymo vaikų klubo ,,Lutučiukai” nariu.

Nuo 2012 m. bendruomenė priimta į:
Lietuvos žaliųjų judėjimo Gamtosauginių mokyklų programą.
Lietuvos futbolo federacijos organizuojamą projektą „Futboliukas”.

Nuo 2011 m. 
Vaikams, turintiems ugdymo(si) sutrikimų ir sunkumų, pagalbą teikia specialusis pedagogas.
Dalyvaujame Lietuvos darbo federacijos projekte, kuris finansuojamas pagal ES paramos priemonę „Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas, teikiant vaikų priežiūros paslaugas pailgintose darželio grupėse”.
Įstaiga įsijungė į Respublikos lopšelių-darželių ,,Žilvitis” narių bendruomenę.

2011  2012 metais dalyvavo projekte „Pozityvi tėvystė”, kuris finansuojamas Nyderlandų vyriausybės. (Šis Pozityvios tėvystės projektas buvo finansuojamas Nyderlandų vyriausybės ir buvo projekto „Vaiko teisių apsauga vietos lygmenyje Lietuvoje” tęsinys. Projekte bendradarbiavo Bendruomenių kaitos centras ir Paramos vaikams centras iš Lietuvos bei JSO iš Nyderlandų.)

Nuo 2008 m. kalbos ir komunikacijos sutrikimų lavinimo paslaugas teikia logopedas.

2008 m. įstaiga priimta į respublikinę ikimokyklinių įstaigų asociaciją „Sveikatos želmenėliai”.

Nuo 2007 m. vykdoma tarptautinė socialinių įgūdžių ugdymo programa ,,Zipio draugai”.

20032004 mokslo metais lopšelyje-darželyje sukomplektuotos dvi priešmokyklinio ugdymo grupės, įvestas mokinio krepšelis.

Nuo 2001 m. darželio pedagogai įsijungė Vilniuje į PPRC ilgalaikį projektą ,,Tautiškumas ir atviroji visuomenė”, dalyvavo seminaruose, konferencijose, parodose su žodiniais ir stendiniais pranešimas. Viena iš pedagogių įgijo rajono konsultanto statusą. Įgytą patirtį projekte integruoja į darželio etnokultūrinę veiklą.

2000 m. ugdytiniai su regėjimo sutrikimais integruoti į bendrosios paskirties grupes.

1998 m. įstaiga priimta į Atviros Lietuvos fondo Tarptautinį vaikų ugdymo projektą „Gera pradžia”, įkurtos dvi darželio grupės, po metų į projektą įstojo ir viena ankstyvojo amžiaus vaikų grupė.

1991 m. įkurtos 7 grupės sutrikusio regėjimo vaikams lavinti, ugdomi 1,5–6 (7) metų vaikai. Regos funkcijas įvertina ir gydymą skiria gydytoja oftalmologė, dirba tiflopedagogai ir ortoptikai.