Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarka:

  • Priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 6 metai;
  • Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų prašymu ir jei tokį ugdymą rekomenduoja įstaigos psichologas, teisės aktų nustatyta tvarka įvertinęs vaiko brandą mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą;
  • Priešmokyklinio ugdymo trukmė – vieneri metai;
  • Vaikui priešmokyklinės grupės lankymas yra privalomas.

Priešmokyklinės grupės vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos parengta Bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa.
Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa(3)