Įstaigos įvaizdžio kūrimo komanda

PirmininkėSandra Grigaliūnienė
Nariai: Lijana Vaičienė, Daiva Stabinskienė, Audronė Stirblienė, Virginija Barkuvienė, Meilė Judickienė, Danutė Kučinskienė.

Manoma, kad menai sukuria išskirtinę aplinką ir sąlygas ugdytinių praktikai, kai besimokantysis aktyviai įtraukiamas į kūrybinę veiklą ir įgyja patirties, dalyvauja kūrybiniuose procesuose. Meninis ugdymas skatina intelektualinį, dvasinį, kūrybinį vystymąsi, taip pat padeda lavinti daugelį bendravimo įgūdžių, leidžiančių  išreikšti save.

Lopšelio-darželio ,,Žilvitis“ meninio ugdymo kūrybinė grupė rūpinasi, kad darželio erdvės atrodytų skoningai ir estetiškai bei puoselėdama meninės raiškos formų įvairovę siekia tenkinti vaikų prigimtinius kultūros, socialinius, sveikatos saugojimo bei pažintinius poreikius, taip pat skatina jų kūrybiškumą organizuodama vaikų menines veiklas įvairiose ugdymo įstaigos lauko ir vidaus erdvėse.

Meninio ugdymo kūrybinės grupės  pagrindiniai uždaviniai:

  1. Ugdyti kūrybinį ir meninį vaiko suvokimą, pasitelkiant įvairias technikas;
  2. Lavinti vaikų meninę kompetenciją papildomos meninio ugdymo veiklos metu;
  3. Skatinti vaikų smalsumą, žingeidumą ieškant, kuriant, atrandant;
  4. Vykdyti projektus, į kuriuos įsitrauktų ugdytinių tėveliai