1. Mokesčio už vaikų išlaikymą Mažeikių lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ (toliau – ugdymo įstaiga), įgyvendinančioje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų maitinimo bei ugdymo paslaugų mokesčių nustatymo, lengvatų taikymo ir pateikiamų dokumentų lengvatoms taikyti priėmimo ugdymo įstaigoje, įgyvendinančioje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarką.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T1-85 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą savivaldybėse ugdymo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas”.

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme vartojamas sąvokas.