SPRENDIMO DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO   ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO NORMŲ PATVIRTINIMO PROJEKTAS

 Mažeikių lopšelio-darželio „Žilvitis“ didžiausio leistino pareigybių sąrašo (išskyrus švietimo pagalbos specialistus), finansuojamą iš pajamų savarankiškoms funkcijoms atlikti 2020 metams projektas

Eil.
Nr.
Pareigybės pavadinimas Pareigybės
lygis
Pareigybių
skaičius
1. Direktorius     A2     0,4
2. Direktoriaus pavaduotojas
ugdymui
    A2     0,5
3. Direktoriaus pavaduotojas
ūkiui ir bendriems reikalams
    B      1
4. Mokytojas     A2     6,99
5. Meninio ugdymo mokytojas     A2     0,5
6. Sekretorius-archyvaras      B     1
7. Vyriausiasis buhalteris      B      1
8. Apskaitininkas      B      0,25
9. Auklėtojo padėjėjas     C      12
10. Mokytojo padėjėjas ugdymui     C      2
11. Gydytojas-oftalmologas      A2      0,5
12. Ortoptistas      C      1
13. Maisto organizavimo
specialistas
     C      1
14. Sandėlininkas      C      1
15. Virėjas      C      3
16. Virtuvės pagalbinis
darbininkas
     C      0,5
17. Minkštojo inventoriaus
prižiūrėtojas
     D       0,5
18. Skalbėjas      D      0,5
19. Valytojas      D      1
20. Einamojo remonto darbininkas      D      1
21. Lauko aplinkos tvarkytojas      D      1
22. Informacinių technologijų
specialistas
      B      0,25
  VISO         36,89